Friday, 23 December 2016

A PONDERING FOX

Nikon Coolpix P520, f 4.7, 1/200s, ISO 250

Foxes are solitary animals with a varied diet. In the Massif of Garraf, the mentioned diet may include the dates of the European fan palm (Chamaerops humilis), an endemic palm of the Mediterranean región.

Les guineus son animals solitaris amb una dieta molt variada. Al Garraf, aquesta pot incloure els dàtils del margalló (Chamaerops humilis), una palmera endèmica de la regió mediterrània.

Saturday, 10 December 2016

THE ELECTED ORCHID

Nikon D50, Nikkor 60mm Macro, f3,3, 1/60, ISO 200
 
Orchids are one of the largest families of living plants. Although they mostly come from tropical areas, they are practically found everywhere.

Les orquídies constitueixen una de les famílies més gran de plantes vives. Encara que majoritàriament provenen de zones tropicals, es troben pràcticament per tot arreu.

 

Friday, 25 November 2016

CARING THE VISION

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f8, 1/10s, ISO 200

The head of the snails is furnished with four tentacles. The higher ones, longer than the lower ones, have two simple eyes on the top that are retreated in case of danger.

El cap dels cargols és proveït de quatre tentacles. Els superiors, més llargs que els inferiors, porten dos ulls simples a l'extrem que es repleguen en cas de perill.
 
 
 

Friday, 11 November 2016

AFTER RAINNING


Nikon D50, Sigma 28-105, f16, 1/4s, ISO 200
The water is very well received in Mediterranean forests where the rains are not frequent ... and also for cyclists as shown the ruts marked around the puddle.

L’aigua és molt ben rebuda en els boscos mediterranis on les pluges no son freqüents... i també pels ciclistes com demostren les roderes marcades al voltant del basal.

FOG

Nikon D50, Sigma 28-105, f11, 0.6s, ISO 200
The fog, more frequent on the north side of the massif, is the main supply of water for lichens that have no roots to absorb it from the ground.

La boira, més freqüent a la cara nord del massís, suposa la principal aportació d’aigua pels líquens que no tenen arrels per absorbir-la des de terra.

Friday, 28 October 2016

WAITING FOR LUNCH

Nikon D50, Nikkor 55-200mm,f8, 1/30s, ISO 200


This female of wasp spider remains still in the middle of his big web waiting for some prey falls on it to devour it. The male of this species is more than three times smaller than the female and must be careful not to be eaten after mating.


Aquesta femella d’aranya tigre roman immòbil al mig de la seva gran teranyina tot esperant que alguna presa hi caigui per poder-la devorar. El mascle d’aquesta espècie és més de tres cops més petit que la femella i ha de tenir cura de no ser devorat després de la còpula.

Monday, 17 October 2016

COMMAND MODULES

Nikon D50, Nikkor 105mm macro, f5.6, 1/160s, ISO 200
At the end of summer, the fruits of this bush, that remember me the command modules of the past Apollo missions to the moon, remain in the plant surrounded by the dried sepals, awaiting to be opened by some valves to release their seeds.

A finals d’estiu, els fruits d’aquest arbust, que em recorden les càpsules de les antigues missions Apollo a la lluna, resten a la planta envoltats pels sèpals secs tot esperant obrir-se mitjançant unes valves i alliberar les llavors.

STRINGS

Nikon D50, Nikkor 105mm macro, f8, 1/250s, ISO 200

Some plants modify either stems or leaves to form tendrils, a prehensile organs like a thin strings used to take hold of the objects around in order to hold up or climb out.

Algunes plantes modifiquen les seves tiges o fulles per formar els circells, uns òrgans prènsils en forma de corda que serveixen per agafar-se als cóssos del seu voltant i així sostenir-se o enfilar-se.

Friday, 30 September 2016

MARTIAN LANDSCAPE

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f22, 1/1.6s, ISO 200

A close look at the bark of the plane tree covered with microscopic algae containing orange pigments, shows an aspect that reminds me the arid surface of Mars, the Red Planet.
 
Una mirada molt propera a l’escorça d’aquest plataner entapissat amb algues microscòpiques que contenen pigments ataronjats, mostra un aspecte que em recorda la superfície eixuta de Mart, el planeta roig.

RED-HOT

Nikon D50, Nikkor 70-210mm, f8, 1/100s, ISO 200
The presence of microscopic algae containing orange pigments gives a red-hot look at the bark of the plane tree that it is emphasized when it receives the first rays of the morning sun.
 
La presencia d’algues microscòpiques amb pigments ataronjats dona un aspecte roig viu a l’escorça d’aquest plataner que s’accentua quan rep els primers raigs de sol del matí.

Friday, 16 September 2016

A PLACE TO REST

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f4.5, 1/250s, ISO 200, Flash
At dusk, this butterfly has found a hide to rest during the night between the fruits of this umbelliferae after a hard day's work.

Arribat el capvespre, aquesta papallona ha trobat refugi per passar la nit entremig dels fruits d’aquesta umbel·lífera després d’una dura jornada de feina.
 

GEARING UPNikon D50, Nikkor 60mm micro, f8, 1/30s, ISO 200
Early in the morning, many butterflies need to expose their wings to the sun in order to warm up and reaching the proper temperature to fly away.

De bon matí, moltes papallones necessiten exposar les ales al sol per tal d’escalfar-se i poder arribar a la temperatura necessària per començar a volar.

Wednesday, 31 August 2016

CARESSING PEBBLES

Nikon D50, Nikkor 28-70, f16, 1s, ISO 200
The silence of the early morning allows to hear the peculiar noise that the waves causes when they caress the small pebbles of this beach. Maybe for this reason, someone has written on the wall of a nearby building the sentence "catching the silence between the waves".

El silenci de primera hora del matí permet sentir el peculiar soroll que les onades provoquen quan acaricien els petits còdols d’aquest platja. Potser per això, alguna persona ha escrit sobre la paret d’un edifici proper “catching the silence between waves” (captant el silenci entre les onades).

VIRGIN BEACH

Nikon D50, Nikkor 28-70, f22, 5s, ISO 200
This beach detail could have been taken in any virgin island. Nothing could be further from that. A few meters from there, it stands the old building of the Atlàntida nightclub, a former meeting point of the exciting Sitges nightlife.

Aquest racó de platja podria haver estat tret de qualsevol illa verge. Res més lluny d’això. A pocs metres d’aquí, s’aixeca el vell edifici de la discoteca Atlàntida de Sitges, un antic punt de trobada de la excitant vida nocturna sitgetana.

METALLIC FRUITS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f8, 1/15s, ISO 200

The color of these strawberry tree fruits reminds metallic paint often used in many vehicles to give them more value. Once again, the evolution one step ahead inventiveness.

El color d’aquests fruits de marfull recorda la pintura metal·litzada que sovint s’utilitza en molts vehicles per donar-los-hi més valor. Un cop més, l’evolució un pas per davant la inventiva.

Tuesday, 16 August 2016

NERVES OVER SKIN

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f5, 1/500s, ISO 200

The leaves of many grasses dry up when summer comes and takes the consistency of a parchment, marking the typical parallel nerves of one of the families more evolved on the earth.

Les fulles de moltes gramínies s’assequen quan arriba l’estiu i agafen una consistència de pergamí, marcant els nervis paral·lels típics d’una de les famílies més evolucionades del planeta.

Wednesday, 27 July 2016

OUTCROPS


Nikon D50, Tokina 12-28, f16, 13s, ISO 200
The rising groundwater level of the Massif of Garraf caused by the rainfalls, creates a singular outcrops of fresh water that can be seen on the beaches of Sitges. For this reason, one of them has been named the beach of Aiguadolç (“freshwater”).

L’augment de nivell de les aigües freàtiques del Massís del Garraf provocat per les pluges, crea uns curiosos afloraments d’aigua dolça que es poden observar a les mateixes platges de Sitges. Per aquest motiu, una d’elles ha estat batejada com la platja d’Aiguadolç.

Tuesday, 19 July 2016

INVERTED VASE

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f8, 1/125s, ISO 200
The strawberry tree flowers form a sort of inverted vase where the stamens are based on waiting for a Bumblebee come in to encourage fertilization.
 
Les flors del cirerer d’arboç formen una espècie de gerro capgirat on s’assenten els estams tot esperant que algun borinot s’atreveixi a entrar per afavorir la fecundació.

 

GREEN SHOOTS

Nikon D50, Nikkor 105mm macro, f4.5, 1/60s, ISO 200

Despite the morbid appearance, the outer part of the trunk of the strawberry tree retains physiologically active cells capable of producing a new branch. They are really green shoots!

Malgrat la mòrbida aparença, la part més exterior del tronc d’aquest cirerer d’arboç conserva cèl·lules fisiològicament actives capaces de produir una nova branca. Això si que son brots verds!

 

Wednesday, 13 July 2016

PLANT MOULD

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f16, 0,60s, ISO 200

The old strawberry tree bark emerges in the form of thin sheets imitating the leather change of some animal species during the moult.

La vella escorça d’aquest cirerer d’arboç es desprèn en forma de fines làmines tot imitant el canvi de pell d’algunes espècies animals durant l’època de muda.