Wednesday, 31 August 2016

CARESSING PEBBLES

Nikon D50, Nikkor 28-70, f16, 1s, ISO 200
The silence of the early morning allows to hear the peculiar noise that the waves causes when they caress the small pebbles of this beach. Maybe for this reason, someone has written on the wall of a nearby building the sentence "catching the silence between the waves".

El silenci de primera hora del matí permet sentir el peculiar soroll que les onades provoquen quan acaricien els petits còdols d’aquest platja. Potser per això, alguna persona ha escrit sobre la paret d’un edifici proper “catching the silence between waves” (captant el silenci entre les onades).

VIRGIN BEACH

Nikon D50, Nikkor 28-70, f22, 5s, ISO 200
This beach detail could have been taken in any virgin island. Nothing could be further from that. A few meters from there, it stands the old building of the Atlàntida nightclub, a former meeting point of the exciting Sitges nightlife.

Aquest racó de platja podria haver estat tret de qualsevol illa verge. Res més lluny d’això. A pocs metres d’aquí, s’aixeca el vell edifici de la discoteca Atlàntida de Sitges, un antic punt de trobada de la excitant vida nocturna sitgetana.

METALLIC FRUITS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f8, 1/15s, ISO 200

The color of these strawberry tree fruits reminds metallic paint often used in many vehicles to give them more value. Once again, the evolution one step ahead inventiveness.

El color d’aquests fruits de marfull recorda la pintura metal·litzada que sovint s’utilitza en molts vehicles per donar-los-hi més valor. Un cop més, l’evolució un pas per davant la inventiva.

Tuesday, 16 August 2016

NERVES OVER SKIN

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f5, 1/500s, ISO 200

The leaves of many grasses dry up when summer comes and takes the consistency of a parchment, marking the typical parallel nerves of one of the families more evolved on the earth.

Les fulles de moltes gramínies s’assequen quan arriba l’estiu i agafen una consistència de pergamí, marcant els nervis paral·lels típics d’una de les famílies més evolucionades del planeta.