Friday, 29 December 2017

NEW OPPORTUNITIES

Nikon D7200, Sigma 150-500mm, f8, 1/800s, ISO 640

In the winter, some of the greylag geese (Anser anser) are seen crossing the sky near of Barcelona to leave the intense cold of their breeding areas and find the new opportunities that the warm sun of the Catalan coast offers.

A l’hivern, algunes oques vulgars (Anser anser) son vistes creuant el cel prop de Barcelona per deixar el fred intens de les seves àrees de cria i trobar les noves oportunitats que aporta el càlid sol de la costa catalana.

Friday, 8 December 2017

SMALL PINEAPPLES

Nikon D50, Nikkor 105 mm micro, f5, 1/25s, ISO 200

The fruits of the black alder, a typical tree of the riverside forest, seem small pineapples that appear between summer and autumn and remain in the tree after releasing the seed.

Els fruits del vern, un arbre típic del bosc de ribera, semblen petites pinyes que apareixen entre l’estiu i la tardor i romanen a l’arbre després d’alliberar la llavor.

Monday, 20 November 2017

FLOURISHING AT FALL

Nikon D50, Nikkor 60 mm micro, f11, 1/15s, ISO 200

While most plants prefer the long and sunny spring days to flourish, this modest calamint takes advantage of fall to do so, cheering us up with its color the dull and rainy days typical of this time, that warn us that winter is close.

Mentre la majoria de plantes prefereixen els llargs i assolellats dies de primavera per florir, aquesta modesta rementerola aprofita la tardor per fer-ho, alegrant-nos amb el seu color els dies grisos i plujosos típics de l’època, que ens avisen que l’hivern és a prop.

Friday, 27 October 2017

GASTRONOMIC MEETING

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f8, 1/13s, ISO 200
The mushrooms of the family of the polyporaceae show a fan-shaped bodies and are often found growing clustered in numerous groups while destroying dead wood.

Els bolets de la família de les poliporàcies mostren uns cossos en forma de ventall i es troben sovint reunits en grups nombrosos mentre van destruint la fusta morta.

Friday, 6 October 2017

A RED PEARL NECKLACE

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f11, 1/2s, ISO 200

The fruits of the Mediterranean smilax (Smilax aspera), a Mediterranean climbing plant, are often arranged on other plants and garnish them as if they were true red pearl necklaces.

Els fruits de l’arítjol (Smilax aspera), una planta enfiladissa mediterrània, sovint es disposen sobre altres plantes i les guarneixen com si fossin veritables collarets de perles vermelles.

Friday, 15 September 2017

A BASKET OF STONES

Nikon D7200, Nikkor 105 micro, f8, 1/100s, ISO 800

The seeds of some plants are like small stones in a capsule in the form of a basket. Once dispersed, each one of them will become a new individual plant when it finds the appropriate conditions. An almost miraculous transformation.

Les llavors d’algunes plantes son com petites pedres dins una càpsula en forma de cistell. Un cop dispersades, cada una d’elles es convertirà en una nova planta individual quan trobi les condicions apropiades. Una transformació gairebé miraculosa.

Friday, 25 August 2017

SUNBATH

Nikon D50, Nikkor 55-200, f8, 1/500, ISO 200

During decades, people have been sunbathing to get a tan ... but this practice has been done by reptiles for millions of years ... although for very different reasons.

Des de fa dècades, la gent pren el sol per bronzejar-se...però aquest hàbit ja ho venen fent els rèptils des de fa milions d’anys... encara que per motius ben diferents.

Friday, 4 August 2017

SUMMER COLORS MIX

Nikon D7200, Nikkor 105 mm Micro, f4.5, 1/30s, ISO 400

During warm Mediterranean summers, the presence of a mixture of dry grams of pale colors with other plants in full bloom is frequent in grassland and path edges.

Durant els càlids estius mediterranis, és freqüent trobar en herbassars i vores de camins una barreja de gramínies seques de pàl·lids colors amb altres plantes en plena floració.

Friday, 14 July 2017

COLLECTING POLLEN

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/20, ISO 200

Butterflies often walk on the flowers in search of nectar. In this way, they are impregnated with pollen and contribute to their dispersal.
 
Les papallones sovint es passegen sobre les flors en busca del nèctar. D’aquesta manera, s’impregnen de pol·len i contribueixen a la seva dispersió.
 

Friday, 23 June 2017

COLD AND WARM

Nikon D50, Sigma 28-105, f22, 6s, ISO 200

When the sun goes down under a sky full of high clouds, a fine array of colors is created ranging from the warm yellow to a cold blue that announce that the dark night is coming.

Quan el sol s’amaga sota un cel ple de núvols alts, es crea una bonica gama de colors des d'el càlid groc fins a un gèlid blau que anuncia la fosca nit que s’acosta.
 

Friday, 2 June 2017

IMITATING THE MATE

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 4, 1/250s, ISO 200

The labellum of some orchids, such as the Ophrys genus, imitates the shape of the female of some insects in order to attract the male that will be covered with pollen when try to catch it.

El label d'algunes orquídies, com les del gènere Ophrys, imiten la forma de la femella d’alguns insectes per tal d’atreure el mascle que es cobrirà de pol·len quan intenti abastar-la.

LANDING PLATFORM

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 3.5, 1/50s, ISO 200
The orchid flower is composed of three petals and three sepals. The middle petal takes an elongated shape and is used as landing platform for insects.

La flor de les orquídies està composta per tres pètals i tres sèpals. El pètal del mig pren una forma allargada i s’utilitza com a plataforma d’aterratge per a insectes.

Friday, 12 May 2017

VELVET HEARTS

Nikon D7200, Nikkor 105mm micro, f4, 1/80s, ISO 100

When spring arrives, the sage-leaved rock rose (Cistus salviifolius) buds appear on some hairy thin branches, showing the form of delicate velvet hearts.

Quan arriba la primavera, les poncelles de l’estepa borrera (Cistus salviifolius) apareixen sobre unes fines branques piloses, mostrant la forma d’uns delicats cors de vellut.

Friday, 21 April 2017

ENIGMATIC CLIFFS


Nikon D7200, Nikkor 28-105, f 22, 1/60s, ISO 200

Among small beaches, crowded in summer, the Garraf Massif comes into the sea creating these enigmatic cliffs full of potholes, caves and underground lakes because of his calcareous nature.

Entre mig de petites cales, atapeïdes de gent a l’estiu, el Massís del Garraf entra dins el mar creant aquests enigmàtics penya-segats plens d’avencs, coves i llacs subterranis degut a la seva naturalesa calcària.

Friday, 31 March 2017

AERIALS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f 5,6, 1/30s, ISO 200

The sporophytes, the mosses organs of producing spores, are like aerials that emerge during the reproduction period and they are fed on the nutrients provided by the rest of the thallus or gametophyte.

Els esporòfits, els òrgans productors d’espores de les molses, son com antenes que emergeixen en el moment de la reproducció i s’alimenten dels nutrients que aporta la resta del tal·lus o gametòfit.

Friday, 10 March 2017

COLOR COMBINATION

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f8, 1/13s, ISO 200

Although Mastic tree (Pistacia lentiscus) leaves do not fall during the winter, some of them take an orange shade living together with the rest of them, which remain green, showing this interesting color combination.

Malgrat que les fulles del llentiscle (Pistacia lentiscus) no cauen durant l’hivern, algunes d’elles agafen uns tons ataronjats i romanen amb la resta, que es mantenen verdes, mostrant aquesta interessant combinació de colors.

Friday, 17 February 2017

A MIRROR ON THE ROCK

Nikon D50, Nikkor 105mm Micro, f 5,6, 1/60s, ISO 200
 
The rainwater is stored on the holes of the rocks and it creates a mirror effect that let us capture images something abstract.

L’aigua de la pluja s’acumula sobre els forats de les roques i crea un efecte mirall que permet captar unes imatges quelcom abstractes.

Friday, 27 January 2017

SEARCHING THE BREAKFAST

Nikon D50, Sigma 150-500mm, f 6,30, 1/320s, ISO 800
Stonechats (Saxicola rubicola), common during winter in Mediterranean areas, are frequently seen stopped at the top of the branches searching for insects and arachnids in the surroundings that they use as a food.

Els bitxacs (Saxicola rubicola), abundants durant l’hivern en ambients mediterranis, son vistos freqüentment aturats dalt d'una branca cercant insectes i aràcnids de l’entorn que li serveixen d’aliment.

Friday, 6 January 2017

ROCKY CRAG

Nikon D50, Tokina 12-28, f16, 2s, ISO 200
 
The beaches of the Mediterranean are full of peculiar places, like this rocky crag that was photographed with the last light of a winter day at the Roca Grossa beach (Calella).

Les platges de la mar Mediterrània estan plenes de racons peculiars, com aquest aflorament de roques fotografiades amb l'última llum d’un dia d’hivern a la platja de la Roca Grossa (Calella).