Friday, 2 April 2021

DERIVED CHARACTER

Olympus E-M10 Mark III, Zuiko 60 mm. macro, f3.5, 1/80s, ISO 200

A common feature of heteropterans insects that has arisen during the course of their evolution is the division of the forewings into two parts, a hard basal part and a membranous distal part.

Un caràcter comú dels insectes heteròpters que ha sorgit durant el curs de la seva evolució és la divisió de les ales anteriors en dues parts, una part basal dura i una part distal membranosa.


Friday, 12 March 2021

THE ORIGINAL DRESS

Nikon D7200, Sigma 150-500mm, f22, 1/800s, ISO 1000

Most pigeons in Catalonia are of domestic origin and can have very different colors. Wild individuals, on the other hand, always show gray plumage with green and purple iridescence on the neck.

La majoria de coloms de Catalunya són d’origen domèstic i poden presentar coloracions molt diverses. Els individus salvatges, en canvi, sempre mostren un plomatge gris amb irisacions verdes i porpra al coll.

Friday, 19 February 2021

A CARPET OF SCALES

Nikon D7200, Nikkor 105mm Micro, f 4,5, 1/160, ISO 200

The talus of some lichens is formed by small scales of variable shape, more or less superimposed and fixed to the substrate by the base, forming a small carpet on the surface where they live.

El tal·lus d’alguns líquens estan formats per petites esquàmules de forma variable, més o menys sobreposades i fixades al substrat per la base, formant un petit tapís sobre la superfície on viuen.


Friday, 29 January 2021

ATTRACTIVE STEAMS

Nikon D7200, Micro Nikkor 105 mm, f4, 1/20s, ISO 200

The flowers of the marshmallow (Helleborus foetidus) release volatile components to attract pollinators when a yeast, which colonizes the nectaries, raises the temperature of the flowers.

Les flors del marxívol (Helleborus foetidus) alliberen components volàtils per atraure pol·linitzadors quan un llevat, que colonitza els nectaris, fa pujar la temperatura de les flors.

Friday, 8 January 2021

SIGNAL REPORTS

Nikon D7200, Micro Nikkor 105 mm, f3.8, 1/500s, ISO 200

The presence on calcareous soils and the evidence of the stamens protruding from the corolla, reveal the Mediterranean heath (Erica multiflora) compared to the rest of the heaths present in the Mediterranean area.

La presència sobre sòls calcaris i l’evidència dels estams que sobresurten de la corol·la, delaten el bruc d’hivern (Erica multiflora) envers la resta de brucs presents a l’àrea mediterrània.

Friday, 11 December 2020

WIDE ANGLE VIEW

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f 2.8, 1/640s, ISO 200

Butterflies, like other arthropods, have eyes formed by a multitude of sensory units oriented in different directions that allow them to enjoy a wide angle of view.

Les papallones, com altres artròpodes, tenen ulls formats per multitud d’unitats sensorials orientades en diferents direccions que els hi permet gaudir d’un ampli angle de visió.

Friday, 20 November 2020

COMBINATION COLORS

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60 mm macro, f 2.8, 1/1600s, ISO 800

The metallic color of many insects is usually due to the combination of pigments and the physical phenomena that light undergoes when passing through the different structures of the cuticle.

El color metal·litzat de molts insectes normalment és degut a la combinació de pigments i dels fenòmens físics que pateix la llum al travessar les diferents estructures de la cutícula.