Saturday, 16 July 2022

THE FLOWER OF VICTORY

Nikon D7200, Nikkor micro 105mm., f4, 1/100s., ISO 100

In Roman times, the gladiolus flower was given to the winners of gladiatorial fights as a symbol of victory. Today, many species of gladiolus are grown around the world for ornamental purposes.

A l’època dels romans, la flor del gladiol s’entregava als guanyadors de les lluites entre gladiadors com a símbol de victòria. Avui dia, moltes espècies de gladiols són cultivades arreu del món per a fins ornamentals.


Friday, 17 June 2022

SMALL COLONIZERS

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm. macro, f2.8, 1/160, ISO 200

Some lichens have small glomeruli made up of a mixture of hyphae and algae from the body itself that, once released from the talus, disperse effectively to colonize new territories.

Alguns líquens presenten uns petits glomèruls formats per una barreja d’hifes i algues del propi organisme que, un cop alliberats del tal·lus, es dispersen eficaçment per tal de colonitzar nous territoris.


Friday, 27 May 2022

PATH TO SIMPLICITY

Nikon D7200, Nikkor 105mm. micro, f4, 1/30s., ISO 100


The presence of a very simplified floral structure and its grouping into inflorescences, which mimic a simple hermaphrodite flower, is a common feature of all spurges.

La presència d’una estructura floral molt simplificada i la seva agrupació en inflorescències que imiten una senzilla flor hermafrodita, és una característica comuna de totes les lletereses.

Friday, 6 May 2022

THINKING OF REPRODUCTION

 

Nikon D7200, Nikkor Micro 105mm, f4, 1/100s, ISO 100


One of the strategies used by plants to increase their chances of being fertilized is to produce flowers grouped in inflorescences that enhance the attractiveness and optimize the visits of pollinating insects.

Una de les estratègies que utilitzen les plantes per augmentar les possibilitats de ser fecundades consisteix en produir flors agrupades en inflorescències que milloren l’atractiu i optimitzen les visites dels insectes pol·linitzadors.

Saturday, 26 March 2022

ESSENTIAL GLANDS

Nikon D7200, Nikor Micro 105mm, f 5.6, 1/20s, ISO 200

Thyme is a plant native to the western Mediterranean, full of glands that contain a volatile oil responsible for its characteristic odor as well as its antiseptic, antitussive and expectorant action.

La farigola és una planta originària de la zona mediterrània occidental, plena de glàndules que contenen un oli volàtil responsable de la seva olor característica així com de la seva acció antisèptica, antitussiva i expectorant.

Saturday, 5 March 2022

ADAPT TO NEEDS

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60 mm. macro, f 2.6, 1/160s., ISO 800

Hover flies have perfectly adapted mouthparts to suck the pollen and nectar from the flowers that are their main source of food.

Els sírfids tenen les peces bucals perfectament adaptades per xuclar el pol·len i el nèctar de les flors que constitueixen la seva principal font d’alimentació.


Saturday, 12 February 2022

DETERMINANT COLOR CHANGES

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm. macro, f 2.8, 1/15s., ISO 200

Many lichens contain organic substances that change color when reacted with the appropriate chemical reagents. This color change can be very helpful in identifying you.

Molts líquens contenen substàncies orgàniques que al reaccionar amb els reactius químics apropiats canvien de color. Aquest canvi de color pot ser molt útil en la seva identificació.