Friday, 4 August 2017

SUMMER COLORS MIX

Nikon D7200, Nikkor 105 mm Micro, f4.5, 1/30s, ISO 400

During warm Mediterranean summers, the presence of a mixture of dry grams of pale colors with other plants in full bloom is frequent in grassland and path edges.

Durant els càlids estius mediterranis, és freqüent trobar en herbassars i vores de camins una barreja de gramínies seques de pàl·lids colors amb altres plantes en plena floració.

Friday, 14 July 2017

COLLECTING POLLEN

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/20, ISO 200

Butterflies often walk on the flowers in search of nectar. In this way, they are impregnated with pollen and contribute to their dispersal.
 
Les papallones sovint es passegen sobre les flors en busca del nèctar. D’aquesta manera, s’impregnen de pol·len i contribueixen a la seva dispersió.
 

Friday, 23 June 2017

COLD AND WARM

Nikon D50, Sigma 28-105, f22, 6s, ISO 200

When the sun goes down under a sky full of high clouds, a fine array of colors is created ranging from the warm yellow to a cold blue that announce that the dark night is coming.

Quan el sol s’amaga sota un cel ple de núvols alts, es crea una bonica gama de colors des d'el càlid groc fins a un gèlid blau que anuncia la fosca nit que s’acosta.
 

Friday, 2 June 2017

IMITATING THE MATE

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 4, 1/250s, ISO 200

The labellum of some orchids, such as the Ophrys genus, imitates the shape of the female of some insects in order to attract the male that will be covered with pollen when try to catch it.

El label d'algunes orquídies, com les del gènere Ophrys, imiten la forma de la femella d’alguns insectes per tal d’atreure el mascle que es cobrirà de pol·len quan intenti abastar-la.

LANDING PLATFORM

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 3.5, 1/50s, ISO 200
The orchid flower is composed of three petals and three sepals. The middle petal takes an elongated shape and is used as landing platform for insects.

La flor de les orquídies està composta per tres pètals i tres sèpals. El pètal del mig pren una forma allargada i s’utilitza com a plataforma d’aterratge per a insectes.

Friday, 12 May 2017

VELVET HEARTS

Nikon D7200, Nikkor 105mm micro, f4, 1/80s, ISO 100

When spring arrives, the sage-leaved rock rose (Cistus salviifolius) buds appear on some hairy thin branches, showing the form of delicate velvet hearts.

Quan arriba la primavera, les poncelles de l’estepa borrera (Cistus salviifolius) apareixen sobre unes fines branques piloses, mostrant la forma d’uns delicats cors de vellut.

Friday, 21 April 2017

ENIGMATIC CLIFFS


Nikon D7200, Nikkor 28-105, f 22, 1/60s, ISO 200

Among small beaches, crowded in summer, the Garraf Massif comes into the sea creating these enigmatic cliffs full of potholes, caves and underground lakes because of his calcareous nature.

Entre mig de petites cales, atapeïdes de gent a l’estiu, el Massís del Garraf entra dins el mar creant aquests enigmàtics penya-segats plens d’avencs, coves i llacs subterranis degut a la seva naturalesa calcària.