Friday, 12 May 2017

VELVET HEARTS

Nikon D7200, Nikkor 105mm micro, f4, 1/80s, ISO 100

When spring arrives, the sage-leaved rock rose (Cistus salviifolius) buds appear on some hairy thin branches, showing the form of delicate velvet hearts.

Quan arriba la primavera, les poncelles de l’estepa borrera (Cistus salviifolius) apareixen sobre unes fines branques piloses, mostrant la forma d’uns delicats cors de vellut.

Friday, 21 April 2017

ENIGMATIC CLIFFS

Nikon D7200, Nikkor 28-105, f 22, 1/60s, ISO 200

Among small beaches, crowded in summer, the Garraf Massif comes into the sea creating these enigmatic cliffs full of potholes, caves and underground lakes because of his calcareous nature.

Entre mig de petites cales, atapeïdes de gent a l’estiu, el Massís del Garraf entra dins el mar creant aquests enigmàtics penya-segats plens d’avencs, coves i llacs subterranis degut a la seva naturalesa calcària.

Friday, 31 March 2017

AERIALS

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f 5,6, 1/30s, ISO 200

The sporophytes, the mosses organs of producing spores, are like aerials that emerge during the reproduction period and they are fed on the nutrients provided by the rest of the thallus or gametophyte.

Els esporòfits, els òrgans productors d’espores de les molses, son com antenes que emergeixen en el moment de la reproducció i s’alimenten dels nutrients que aporta la resta del tal·lus o gametòfit.

Friday, 10 March 2017

COLOR COMBINATION

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f8, 1/13s, ISO 200

Although Mastic tree (Pistacia lentiscus) leaves do not fall during the winter, some of them take an orange shade living together with the rest of them, which remain green, showing this interesting color combination.

Malgrat que les fulles del llentiscle (Pistacia lentiscus) no cauen durant l’hivern, algunes d’elles agafen uns tons ataronjats i romanen amb la resta, que es mantenen verdes, mostrant aquesta interessant combinació de colors.

Friday, 17 February 2017

A MIRROR ON THE ROCK

Nikon D50, Nikkor 105mm Micro, f 5,6, 1/60s, ISO 200

The rainwater is stored on the holes of the rocks and it creates a mirror effect that let us capture images something abstract.

L’aigua de la pluja s’acumula sobre els forats de les roques i crea un efecte mirall que permet captar unes imatges quelcom abstractes.

Friday, 27 January 2017

SEARCHING THE BREAKFAST


Nikon D50, Sigma 150-500mm, f 6,30, 1/320s, ISO 800
Stonechats (Saxicola rubicola), common during winter in Mediterranean areas, are frequently seen stopped at the top of the branches searching for insects and arachnids in the surroundings that they use as a food.

Els bitxacs (Saxicola rubicola), abundants durant l’hivern en ambients mediterranis, son vistos freqüentment aturats dalt d'una branca cercant insectes i aràcnids de l’entorn que li serveixen d’aliment.

Friday, 6 January 2017

ROCKY CRAG

Nikon D50, Tokina 12-28, f16, 2s, ISO 200

The beaches of the Mediterranean are full of peculiar places, like this rocky crag that was photographed with the last light of a winter day at the Roca Grossa beach (Calella).

Les platges de la mar Mediterrània estan plenes de racons peculiars, com aquest aflorament de roques fotografiades amb l'última llums d’un dia d’hivern a la platja de la Roca Grossa (Calella).