Friday, 8 December 2017

SMALL PINEAPPLES

Nikon D50, Nikkor 105 mm micro, f5, 1/25s, ISO 200

The fruits of the black alder, a typical tree of the riverside forest, seem small pineapples that appear between summer and autumn and remain in the tree after releasing the seed.

Els fruits del vern, un arbre típic del bosc de ribera, semblen petites pinyes que apareixen entre l’estiu i la tardor i romanen a l’arbre després d’alliberar la llavor.

Monday, 20 November 2017

FLOURISHING AT FALL

Nikon D50, Nikkor 60 mm micro, f11, 1/15s, ISO 200

While most plants prefer the long and sunny spring days to flourish, this modest calamint takes advantage of fall to do so, cheering us up with its color the dull and rainy days typical of this time, that warn us that winter is close.

Mentre la majoria de plantes prefereixen els llargs i assolellats dies de primavera per florir, aquesta modesta rementerola aprofita la tardor per fer-ho, alegrant-nos amb el seu color els dies grisos i plujosos típics de l’època, que ens avisen que l’hivern és a prop.

Friday, 27 October 2017

GASTRONOMIC MEETING

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f8, 1/13s, ISO 200
The mushrooms of the family of the polyporaceae show a fan-shaped bodies and are often found growing clustered in numerous groups while destroying dead wood.

Els bolets de la família de les poliporàcies mostren uns cossos en forma de ventall i es troben sovint reunits en grups nombrosos mentre van destruint la fusta morta.

Friday, 6 October 2017

A RED PEARL NECKLACE

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f11, 1/2s, ISO 200

The fruits of the Mediterranean smilax (Smilax aspera), a Mediterranean climbing plant, are often arranged on other plants and garnish them as if they were true red pearl necklaces.

Els fruits de l’arítjol (Smilax aspera), una planta enfiladissa mediterrània, sovint es disposen sobre altres plantes i les guarneixen com si fossin veritables collarets de perles vermelles.

Friday, 15 September 2017

A BASKET OF STONES

Nikon D7200, Nikkor 105 micro, f8, 1/100s, ISO 800

The seeds of some plants are like small stones in a capsule in the form of a basket. Once dispersed, each one of them will become a new individual plant when it finds the appropriate conditions. An almost miraculous transformation.

Les llavors d’algunes plantes son com petites pedres dins una càpsula en forma de cistell. Un cop dispersades, cada una d’elles es convertirà en una nova planta individual quan trobi les condicions apropiades. Una transformació gairebé miraculosa.

Friday, 25 August 2017

SUNBATH

Nikon D50, Nikkor 55-200, f8, 1/500, ISO 200

During decades, people have been sunbathing to get a tan ... but this practice has been done by reptiles for millions of years ... although for very different reasons.

Des de fa dècades, la gent pren el sol per bronzejar-se...però aquest hàbit ja ho venen fent els rèptils des de fa milions d’anys... encara que per motius ben diferents.

Friday, 4 August 2017

SUMMER COLORS MIX

Nikon D7200, Nikkor 105 mm Micro, f4.5, 1/30s, ISO 400

During warm Mediterranean summers, the presence of a mixture of dry grams of pale colors with other plants in full bloom is frequent in grassland and path edges.

Durant els càlids estius mediterranis, és freqüent trobar en herbassars i vores de camins una barreja de gramínies seques de pàl·lids colors amb altres plantes en plena floració.