Friday, 6 October 2017

A RED PEARL NECKLACE

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f11, 1/2s, ISO 200

The fruits of the Mediterranean smilax (Smilax aspera), a Mediterranean climbing plant, are often arranged on other plants and garnish them as if they were true red pearl necklaces.

Els fruits de l’arítjol (Smilax aspera), una planta enfiladissa mediterrània, sovint es disposen sobre altres plantes i les guarneixen com si fossin veritables collarets de perles vermelles.

Friday, 15 September 2017

A BASKET OF STONES

Nikon D7200, Nikkor 105 micro, f8, 1/100s, ISO 800

The seeds of some plants are like small stones in a capsule in the form of a basket. Once dispersed, each one of them will become a new individual plant when it finds the appropriate conditions. An almost miraculous transformation.

Les llavors d’algunes plantes son com petites pedres dins una càpsula en forma de cistell. Un cop dispersades, cada una d’elles es convertirà en una nova planta individual quan trobi les condicions apropiades. Una transformació gairebé miraculosa.

Friday, 25 August 2017

SUNBATH

Nikon D50, Nikkor 55-200, f8, 1/500, ISO 200

During decades, people have been sunbathing to get a tan ... but this practice has been done by reptiles for millions of years ... although for very different reasons.

Des de fa dècades, la gent pren el sol per bronzejar-se...però aquest hàbit ja ho venen fent els rèptils des de fa milions d’anys... encara que per motius ben diferents.

Friday, 4 August 2017

SUMMER COLORS MIX

Nikon D7200, Nikkor 105 mm Micro, f4.5, 1/30s, ISO 400

During warm Mediterranean summers, the presence of a mixture of dry grams of pale colors with other plants in full bloom is frequent in grassland and path edges.

Durant els càlids estius mediterranis, és freqüent trobar en herbassars i vores de camins una barreja de gramínies seques de pàl·lids colors amb altres plantes en plena floració.

Friday, 14 July 2017

COLLECTING POLLEN

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/20, ISO 200

Butterflies often walk on the flowers in search of nectar. In this way, they are impregnated with pollen and contribute to their dispersal.
 
Les papallones sovint es passegen sobre les flors en busca del nèctar. D’aquesta manera, s’impregnen de pol·len i contribueixen a la seva dispersió.
 

Friday, 23 June 2017

COLD AND WARM

Nikon D50, Sigma 28-105, f22, 6s, ISO 200

When the sun goes down under a sky full of high clouds, a fine array of colors is created ranging from the warm yellow to a cold blue that announce that the dark night is coming.

Quan el sol s’amaga sota un cel ple de núvols alts, es crea una bonica gama de colors des d'el càlid groc fins a un gèlid blau que anuncia la fosca nit que s’acosta.
 

Friday, 2 June 2017

IMITATING THE MATE

Nikon D50, Nikkor 105 mm macro, f 4, 1/250s, ISO 200

The labellum of some orchids, such as the Ophrys genus, imitates the shape of the female of some insects in order to attract the male that will be covered with pollen when try to catch it.

El label d'algunes orquídies, com les del gènere Ophrys, imiten la forma de la femella d’alguns insectes per tal d’atreure el mascle que es cobrirà de pol·len quan intenti abastar-la.