Friday, 11 May 2018

ADHERENT FINGERS

Olympus E-M10 Mark III, f5.6, 1/640s, ISO 200

The Moorish Gecko (Tarentola mauritanica) uses tiny adhesive sheets that carry under the fingers to climb through the rocks and vertical walls, making easy the hunting of small invertebrates that make up their main diet.

El dragó comú (Tarentola mauritanica) aprofita unes diminutes làmines adhesives que porta sota els dits per enfilar-se per les roques i parets verticals tot facilitant la caça de petits invertebrats que constitueixen la seva dieta principal.

Friday, 20 April 2018

BLOOD VEINS

Nikon D7200, Nikkor 105mm micro, f3.3, 1/80, ISO 100

The petals of some flowers show an intricate network of nerves, similar to veins full of blood, that remind us of their origin from the gradual transformation of some leaves.

Els pètals d’algunes flors mostren una intricada xarxa de nervis, similars a venes plenes de sang, que ens recorden el seu origen a partir de la transformació gradual d’algunes fulles.

Friday, 30 March 2018

CARVING THE ROCKS

Nikon D7200, Tokina 12-28mm, f16, 2s, ISO 100

 
It is often a pleasure waiting for sunrise contemplating how the sea water slowly but persistently crumble and shape the form of the rocks along the coast while drawing completely abstract forms.

Sovint és un plaer esperar la sortida del sol contemplant com l’aigua del mar esmicola i modela lenta però persistentment la forma de les roques arran de costa tot dibuixant formes completament abstractes.

Friday, 9 March 2018

A YOUNG WHO GETS OLDER

Nikon D50, Sigma 150-300mm, f 6,3, 1/320s, ISO 200
Although rare, some specimens of black crowned heron (Nycticorax nycticorax) can be seen during the winter in the Catalan coast. A young specimen of the second year is betrayed by the adult plumage with a pale base of the jaw.

Encara que poc freqüents, alguns exemplars de Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) es poden veure durant l’hivern als Aiguamolls del Llobregat. El plomatge d’adult amb la base de la mandíbula pàl·lida el delaten com un jove de segon any.

Friday, 9 February 2018

A LIVING SEA

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 12-42, f8, 1/320s, ISO 200

The sea often remember us that there is also life inside of it. In fact, it started there. Preservation is also our task.

El mar sovint ens recorda que també hi ha vida en el seu interior. De fet, allà va començar. Conservar-la també és feina nostre.

Friday, 19 January 2018

A BRAVE FUNGI

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/15s, ISO 200
In spite of belonging to a family of tropical fungi, the scarlet elf cup (Sarcoscypha coccinea) dares to grow on dead branches during the winters of the temperate zones of the planet...and he does this by showing his intense red color as an example of authentic bravery.

Malgrat pertànyer a una família de fongs tropicals, la cassoleta vermella (Sarcoscypha coccinea) s’atreveix a créixer sobre branques mortes durant els hiverns de les zones temperades del planeta...i ho fa mostrant el seu intens color vermell com una mostra d'autèntica valentia.

Friday, 29 December 2017

NEW OPPORTUNITIES

Nikon D7200, Sigma 150-500mm, f8, 1/800s, ISO 640

In the winter, some of the greylag geese (Anser anser) are seen crossing the sky near of Barcelona to leave the intense cold of their breeding areas and find the new opportunities that the warm sun of the Catalan coast offers.

A l’hivern, algunes oques vulgars (Anser anser) son vistes creuant el cel prop de Barcelona per deixar el fred intens de les seves àrees de cria i trobar les noves oportunitats que aporta el càlid sol de la costa catalana.