Friday, 14 September 2018

THE CONCERNED CHIFFCHAFF

Nikon D7200, Sigma 150-500mm, f8, 1/800s, ISO 640

This little chiffchaff (Phylloscopus collybita) seems a bit worried. And there are reasons. When autumn comes, he will has to start sharing the scarce food available with the thousands of his fellows that will arrive during the corresponding migration.

Aquest petit mosquiter comú (Phyloscopus collybita) sembla una mica preocupat. I en té motius. Quan arribi la tardor, haurà de començar a compartir l’escàs menjar disponible amb els milers de congèneres que arribaran durant la migració corresponent.

Friday, 24 August 2018

SOWING BY SPRINKLING

Nikon D7200, Nikkor 105 mm micro, f4, 1/500s, ISO 200

Throughout the summer, poppies expose their fruits in the form of dry capsules that show small openings under the upper disc where the tiny seeds appear when the plant is shaken by the wind.

Al llarg de l’estiu, les roselles deixen al descobert els seus fruits en forma de càpsules seques que mostren unes petites obertures sota el disc superior per on surten les diminutes llavors quan la planta és sacsejada pel vent.


 

Friday, 3 August 2018

LISTENING WITH PAWS


Nikon D7200, Nikkor 105mm micro, f 5.6, 1/125s, ISO 400
The bush crickets, who make the song by rubbing the base of the wings between them, have the hearing organs next to the front tibia.

Els ortòpters, que fan el cant fregant la base de les ales entre elles, tenen els òrgans auditius al costat de les tíbies anteriors.

Friday, 13 July 2018

THE FROG'S CAVE

Nikon D7200, Tokina 12-28mm, f4, 13s, ISO 800

The presence of granite balls is frequent in the Serralada Litoral Park. Some of them, like those that make up the frog's cave, have served as shelter for the inhabitants of thousands of years ago.

La presencia de boles de granit és freqüent al Parc Serralada Litoral. Algunes d’elles, com les que formen la cova de la granota, han servit d’aixopluc als pobladors de fa milers d’anys.

Friday, 22 June 2018

MARKING DIFFERENCES

Nikon D7200, Nikkor micro 105 mm, f8, 1/640, ISO 200
The dragonflies keep the wings open and in a horizontal position when standing on a plant. This differentiates them from other similar insects.

Les libèl·lules mantenen les ales obertes i en posició horitzontal quan es paren damunt d’una planta. Això les diferència d’altres insectes similars.

Friday, 1 June 2018

OPPENING THE FLOWERS

Nikon D7200, Nikkor micro 105 mm, f4, 1/250, ISO 200

The flowers of some plants like this mallow (Malva sp.) are opened when the day begins in order to the insects can take their appreciated pollen.

Les flors d’algunes plantes com aquesta malva (Malva sp.) s’obren quan comença el dia per tal que els insectes puguin endur-se el seu preuat pol·len.

Friday, 11 May 2018

ADHERENT FINGERS

Olympus E-M10 Mark III, f5.6, 1/640s, ISO 200

The Moorish Gecko (Tarentola mauritanica) uses tiny adhesive sheets that carry under the fingers to climb through the rocks and vertical walls, making easy the hunting of small invertebrates that make up their main diet.

El dragó comú (Tarentola mauritanica) aprofita unes diminutes làmines adhesives que porta sota els dits per enfilar-se per les roques i parets verticals tot facilitant la caça de petits invertebrats que constitueixen la seva dieta principal.