Friday, 31 July 2020

LIFE INSURANCE

Olympus E-M 10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f 5, 1/250s, ISO 200

The sharp and/or irritating hairs present in many caterpillars are a good life insurance: they allow them to camouflage themselves among the plants and avoid being devoured by their predators.

Els pels punxants i/o irritatius presents en moltes erugues són una bona assegurança de vida: permeten camuflar-se entre les plantes i evitar ser devorades pels seus depredadors.

Friday, 10 July 2020

FULL SENSORS

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f 5.6, 1/250, ISO 200

Cerambycidae are one of the most numerous families of beetles. They often have elongated and flattened bodies and very long horns. These horns are mainly used for touch, but we can also find sensors for temperature, humidity and chemical compounds.

Els Cerambícids són una de les famílies més nombroses de coleòpters. Tenen sovint el cos allargat, aplanat i les antenes molt llargues. Aquestes antenes serveixen principalment pel tacte, però també hi trobem sensors de temperatura, humitat i compostos químics.

Wednesday, 17 June 2020

FLOWERS FIRST

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f4, 1/320s, ISO 200

The Blackthorn (Prunus spinosa) is a deciduous shrub in temperate zones. The flowers come out before the leaves in late winter or early spring and the fruits, which do so in the fall, are used to make an exquisite jam.

L’aranyoner (Prunus spinosa) és un arbust caducifoli de les zones temperades. Les flors surten abans que les fulles a finals d’hivern o principis de primavera i els fruits, que ho fan a la tardor, s’utilitzen per fer una exquisida melmelada.


Saturday, 23 May 2020

SPRING IS ALIVE

Olympus E-M10 Mark III, M.Zuiko 60 mm macro, f2.8, 1/200s, ISO 800
The presence of flowers and juvenile forms of many insects are two unequivocal signs of the onset of spring.

La presència de flors i de formes juvenils de molts insectes són dos signes inequívocs de l’esclat de la primavera.

Saturday, 2 May 2020

AROMA IN THE FOREST

Nikon D7200, Nikkor 105 mm micro, f 5.6, 1/5s, ISO 100

The Mediterranean forest is full of aromatic plants that bring very particular smells to the environment. The diffusion of its essences is shown by the lack of focus of this image.

El bosc mediterrani està ple de plantes aromàtiques que aporten olors molt particulars a l’ambient. La difusió de les seves essències es vol mostrar mitjançant la falta d’enfocament d’aquesta imatge.

Saturday, 11 April 2020

HUNTER’S EYES

Nikon 7200, Nikkor 105 mm micro, f13, 1/320, ISO 100
The jumping spiders are hairy, showing a variety of drawings and capture their prey, taking advantage of their excellent vision and great ability to jump on them.

Les aranyes saltadores són peludes, mostren una gran varietat de dibuixos i capturen les seves preses aprofitant l’excel·lent visió i la gran capacitat de saltar damunt d’elles.

Saturday, 21 March 2020

A NATURAL SOURCE OF VITAMINS

Nikon D50, Nikkor 105 mm micro, f11, 1/40s, ISO 200

Rock samphire (Crithmum maritimum) is a vitamin C-rich plant that lives mainly in the coastal rocks of southern Europe. It was
formerly used to fight scurvy during long transoceanic trips.


El fonoll marí (Crithmum maritimum) és una planta rica en vitamina C que viu principalment als roquissars litorals de l’Europa meridional. Antigament s’havia fet servir per combatre l’escorbut durant els llargs viatges transoceànics.