Friday, 17 November 2017

A BRAVE FUNGI

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/15s, ISO 200
In spite of belonging to a family of tropical fungi, the scarlet elf cup (Sarcoscypha coccinea) dares to grow on dead branches during the winters of the temperate zones of the planet...and he does this by showing his intense red color as an example of authentic bravery.

Malgrat pertànyer a una família de fongs tropicals, la cassoleta vermella (Sarcoscypha coccinea) s’atreveix a créixer sobre branques mortes durant els hiverns de les zones temperades del planeta...i ho fa mostrant el seu intens color vermell com una mostra d'autèntica valentia.

Friday, 27 October 2017

GASTRONOMIC MEETING

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f8, 1/13s, ISO 200
The mushrooms of the family of the polyporaceae show a fan-shaped bodies and are often found growing clustered in numerous groups while destroying dead wood.

Els bolets de la família de les poliporàcies mostren uns cossos en forma de ventall i es troben sovint reunits en grups nombrosos mentre van destruint la fusta morta.

Friday, 6 October 2017

A RED PEARL NECKLACE

Nikon D50, Nikkor 105 micro, f11, 1/2s, ISO 200

The fruits of the Mediterranean smilax (Smilax aspera), a Mediterranean climbing plant, are often arranged on other plants and garnish them as if they were true red pearl necklaces.

Els fruits de l’arítjol (Smilax aspera), una planta enfiladissa mediterrània, sovint es disposen sobre altres plantes i les guarneixen com si fossin veritables collarets de perles vermelles.

Friday, 15 September 2017

A BASKET OF STONES

Nikon D7200, Nikkor 105 micro, f8, 1/100s, ISO 800

The seeds of some plants are like small stones in a capsule in the form of a basket. Once dispersed, each one of them will become a new individual plant when it finds the appropriate conditions. An almost miraculous transformation.

Les llavors d’algunes plantes son com petites pedres dins una càpsula en forma de cistell. Un cop dispersades, cada una d’elles es convertirà en una nova planta individual quan trobi les condicions apropiades. Una transformació gairebé miraculosa.

Friday, 25 August 2017

SUNBATH

Nikon D50, Nikkor 55-200, f8, 1/500, ISO 200

During decades, people have been sunbathing to get a tan ... but this practice has been done by reptiles for millions of years ... although for very different reasons.

Des de fa dècades, la gent pren el sol per bronzejar-se...però aquest hàbit ja ho venen fent els rèptils des de fa milions d’anys... encara que per motius ben diferents.

Friday, 4 August 2017

SUMMER COLORS MIX

Nikon D7200, Nikkor 105 mm Micro, f4.5, 1/30s, ISO 400

During warm Mediterranean summers, the presence of a mixture of dry grams of pale colors with other plants in full bloom is frequent in grassland and path edges.

Durant els càlids estius mediterranis, és freqüent trobar en herbassars i vores de camins una barreja de gramínies seques de pàl·lids colors amb altres plantes en plena floració.

Friday, 14 July 2017

COLLECTING POLLEN

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/20, ISO 200

Butterflies often walk on the flowers in search of nectar. In this way, they are impregnated with pollen and contribute to their dispersal.
 
Les papallones sovint es passegen sobre les flors en busca del nèctar. D’aquesta manera, s’impregnen de pol·len i contribueixen a la seva dispersió.