Friday, 30 August 2019

A VERY SPECIAL DEODORING

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f2.8, 1/200s, ISO 800

The shield bugs are camouflaged between plants, feed on the vegetable juice they produce and emit stinking substances when they are bothered.

Els xinxes es camuflen entre les plantes, s’alimenten del suc vegetal que aquestes produeixen i emeten substàncies pudents quan son molestats.

Friday, 9 August 2019

DRINKING STRAW

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f3.5, 1/160s, ISO 200
Butterflies show mouthpieces perfectly adapted in the form of a proboscis that allows them to suck nectar from the most hidden places in flowers.

Les papallones mostren unes peces bucals perfectament adaptades en forma de trompa que els hi permet xuclar el nèctar dels llocs més amagats de les flors.

Monday, 15 July 2019

IMITATING A BRANCH

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/125s, ISO 200
Mimicry is a strategy that many living beings practice to go unnoticed in their environment. In our case, a caterpillar imitate a small branch and thus avoid its predators.

El mimetisme és una estratègia que practiquen molts éssers vius per passar desapercebuts dins el seu entorn. En el nostre cas, una eruga imita una petita branca i evita d’aquesta manera els seus depredadors.

Friday, 14 June 2019

RED CARPETS

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko ED 14-42mm EZ Pancake, f4.8, 1/320s, ISO 200

The poppy (Papaver rhoeas) is an annual plant of red and solitary flowers, common in cereal fields where it often simulates large carpets. Its presence is an unequivocal signal that good weather is already close.

La rosella (Papaver rhoeas) és una planta anual de flors vermelles i solitàries, habitual en els camps de cereals on sovint simula grans catifes. La seva presència és un senyal inequívoc que el bon temps ja és a prop.

Friday, 24 May 2019

REPRODUCTION CAPSULES

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f5.6, 1/8s, ISO 200
The capsules of the mosses, supported by a stalk that often allow their feeding, contain the spores that will give rise to a new generation when they are released.

Les càpsules de les molses, sostingudes per un peu que permet sovint la seva alimentació, contenen les espores que donaran lloc a una nova generació quan siguin alliberades.

Friday, 3 May 2019

A VERY AGILE CLIMBER

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f9, 1/320s, ISO 400

The Catalan wall lizard (Podarcis liolepis) shows such agility to climb logs and walls when looking for refuge, food o sunlight, which sometimes seems to do so to have fun.

La sargantana bruna (Podarcis liolepis) mostra tal agilitat per escalar troncs i parets a l’hora de buscar refugi, menjar o la llum del sol, que a vegades sembla que ho faci per divertir-se.

Friday, 5 April 2019

A STUFFED SPUR

Olympus E-M 10 Mark III, Olympus M. Zuiko ED 60mm  Macro, 1/13s, f 6,30, ISO 400
The upper petals of the violet flowers present a spur that accumulates the sweet and nutritious nectar that will serve as food for pollinator insects.

El pètal superior de les flors de les violes presenten un esperó que acumula el néctar dolç i nutritiu que servirà d’aliment als insectes pol·linitzadors.