Friday, 9 March 2018

A YOUNG WHO GETS OLDER

Nikon D50, Sigma 150-300mm, f 6,3, 1/320s, ISO 200
Although rare, some specimens of black crowned heron (Nycticorax nycticorax) can be seen during the winter in the Catalan coast. A young specimen of the second year is betrayed by the adult plumage with a pale base of the jaw.

Encara que poc freqüents, alguns exemplars de Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) es poden veure durant l’hivern als Aiguamolls del Llobregat. El plomatge d’adult amb la base de la mandíbula pàl·lida el delaten com un jove de segon any.

Friday, 9 February 2018

A LIVING SEA

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 12-42, f8, 1/320s, ISO 200

The sea often remember us that there is also life inside of it. In fact, it started there. Preservation is also our task.

El mar sovint ens recorda que també hi ha vida en el seu interior. De fet, allà va començar. Conservar-la també és feina nostre.

Friday, 19 January 2018

A BRAVE FUNGI

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f16, 1/15s, ISO 200
In spite of belonging to a family of tropical fungi, the scarlet elf cup (Sarcoscypha coccinea) dares to grow on dead branches during the winters of the temperate zones of the planet...and he does this by showing his intense red color as an example of authentic bravery.

Malgrat pertànyer a una família de fongs tropicals, la cassoleta vermella (Sarcoscypha coccinea) s’atreveix a créixer sobre branques mortes durant els hiverns de les zones temperades del planeta...i ho fa mostrant el seu intens color vermell com una mostra d'autèntica valentia.

Friday, 29 December 2017

NEW OPPORTUNITIES

Nikon D7200, Sigma 150-500mm, f8, 1/800s, ISO 640

In the winter, some of the greylag geese (Anser anser) are seen crossing the sky near of Barcelona to leave the intense cold of their breeding areas and find the new opportunities that the warm sun of the Catalan coast offers.

A l’hivern, algunes oques vulgars (Anser anser) son vistes creuant el cel prop de Barcelona per deixar el fred intens de les seves àrees de cria i trobar les noves oportunitats que aporta el càlid sol de la costa catalana.

Friday, 8 December 2017

SMALL PINEAPPLES

Nikon D50, Nikkor 105 mm micro, f5, 1/25s, ISO 200

The fruits of the black alder, a typical tree of the riverside forest, seem small pineapples that appear between summer and autumn and remain in the tree after releasing the seed.

Els fruits del vern, un arbre típic del bosc de ribera, semblen petites pinyes que apareixen entre l’estiu i la tardor i romanen a l’arbre després d’alliberar la llavor.

Monday, 20 November 2017

FLOURISHING AT FALL

Nikon D50, Nikkor 60 mm micro, f11, 1/15s, ISO 200

While most plants prefer the long and sunny spring days to flourish, this modest calamint takes advantage of fall to do so, cheering us up with its color the dull and rainy days typical of this time, that warn us that winter is close.

Mentre la majoria de plantes prefereixen els llargs i assolellats dies de primavera per florir, aquesta modesta rementerola aprofita la tardor per fer-ho, alegrant-nos amb el seu color els dies grisos i plujosos típics de l’època, que ens avisen que l’hivern és a prop.

Friday, 27 October 2017

GASTRONOMIC MEETING

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f8, 1/13s, ISO 200
The mushrooms of the family of the polyporaceae show a fan-shaped bodies and are often found growing clustered in numerous groups while destroying dead wood.

Els bolets de la família de les poliporàcies mostren uns cossos en forma de ventall i es troben sovint reunits en grups nombrosos mentre van destruint la fusta morta.