Friday, 14 February 2020

ALTERNATE REPRODUCTION

Olympus E-M10 Mark III, M.Zuiko 60 mm macro, f8, 2.5s, ISO 200
The liverworts show small disc-shaped gemmae that, scattered through the wind or by rain splashing, allow a new individual to develop.

Moltes plantes hepàtiques mostren propàguls que, dispersats mitjançant el vent o les gotes d’aigua de pluja, permeten desenvolupar un nou individu.

Tuesday, 31 December 2019

SPORES WITH HOPE

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60 mm macro, f6,30, 1/13s, ISO 200
The spores of a lot of lichens are produced in discoid-looking organs in the hope of finding a compatible algae that, when attached, will form a viable thallus.

Les espores de molt líquens son produïdes en uns òrgans d’aspecte discoïdal amb l’esperança de trobar una alga compatible que, en associar-se, arribin a formar un tal·lus viable.

Monday, 25 November 2019

THE BATH OF THE COMMON SNIPE

Nikon 7200, Sigma 150-500mm, f13, 1/800s, ISO 800
A common snipe (Gallinago gallinago) takes advantage of the warmth of the few sun rays of a particularly cold autumn noon to take a small bath and arrange their feathers.

Un becadell comú (Gallinago gallinago) aprofita l’escalfor dels escassos rajos de sol d’un migdia especialment fred de tardor per prendre un petit bany i arranjar-se les plomes.

Monday, 21 October 2019

EVADING WOLVESNikon 7200, Micro-Nikkor 105mm, f4.5, 1/40s, ISO 100
The seeds of the Bladder-senna (Colutes arborescens) remain free in the fruits and produce a noise when they are shaken by wind, which they say, scares the wolves.

Les llavors de l’espantallops (Colutes arborescens) queden lliures dins els fruits i produeixen un soroll quan aquests son sacsejats pel vent que, segons diuen, espanta els llops. 

Friday, 20 September 2019

LOOKING FOR HUMIDITY

Olympus E-M10, M. Zuiko 60 mm macro, f 11, 1.30s, ISO 200

In spite of being crustaceans adapted to the terrestrial life, the isopods look for very humid corners like the internal part of the bark of trees to be able to survive.

Malgrat ser crustacis adaptats a la vida terrestre, els isòpodes busquen racons molt humits com la part interna de l’escorça dels arbres per poder sobreviure.

Friday, 30 August 2019

A VERY SPECIAL DEODORING

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f2.8, 1/200s, ISO 800

The shield bugs are camouflaged between plants, feed on the vegetable juice they produce and emit stinking substances when they are bothered.

Els xinxes es camuflen entre les plantes, s’alimenten del suc vegetal que aquestes produeixen i emeten substàncies pudents quan son molestats.

Friday, 9 August 2019

DRINKING STRAW

Olympus E-M10 Mark III, M. Zuiko 60mm macro, f3.5, 1/160s, ISO 200
Butterflies show mouthpieces perfectly adapted in the form of a proboscis that allows them to suck nectar from the most hidden places in flowers.

Les papallones mostren unes peces bucals perfectament adaptades en forma de trompa que els hi permet xuclar el nèctar dels llocs més amagats de les flors.