Friday, 13 July 2018

THE FROG'S CAVE

Nikon D7200, Tokina 12-28mm, f4, 13s, ISO 800

The presence of granite balls is frequent in the Serralada Litoral Park. Some of them, like those that make up the frog's cave, have served as shelter for the inhabitants of thousands of years ago.

La presencia de boles de granit és freqüent al Parc Serralada Litoral. Algunes d’elles, com les que formen la cova de la granota, han servit d’aixopluc als pobladors de fa milers d’anys.

Friday, 22 June 2018

MARKING DIFFERENCES

Nikon D7200, Nikkor micro 105 mm, f8, 1/640, ISO 200
The dragonflies keep the wings open and in a horizontal position when standing on a plant. This differentiates them from other similar insects.

Les libèl·lules mantenen les ales obertes i en posició horitzontal quan es paren damunt d’una planta. Això les diferència d’altres insectes similars.

Friday, 1 June 2018

OPPENING THE FLOWERS

Nikon D7200, Nikkor micro 105 mm, f4, 1/250, ISO 200

The flowers of some plants like this mallow (Malva sp.) are opened when the day begins in order to the insects can take their appreciated pollen.

Les flors d’algunes plantes com aquesta malva (Malva sp.) s’obren quan comença el dia per tal que els insectes puguin endur-se el seu preuat pol·len.

Friday, 11 May 2018

ADHERENT FINGERS

Olympus E-M10 Mark III, f5.6, 1/640s, ISO 200

The Moorish Gecko (Tarentola mauritanica) uses tiny adhesive sheets that carry under the fingers to climb through the rocks and vertical walls, making easy the hunting of small invertebrates that make up their main diet.

El dragó comú (Tarentola mauritanica) aprofita unes diminutes làmines adhesives que porta sota els dits per enfilar-se per les roques i parets verticals tot facilitant la caça de petits invertebrats que constitueixen la seva dieta principal.

Friday, 20 April 2018

BLOOD VEINS

Nikon D7200, Nikkor 105mm micro, f3.3, 1/80, ISO 100

The petals of some flowers show an intricate network of nerves, similar to veins full of blood, that remind us of their origin from the gradual transformation of some leaves.

Els pètals d’algunes flors mostren una intricada xarxa de nervis, similars a venes plenes de sang, que ens recorden el seu origen a partir de la transformació gradual d’algunes fulles.

Friday, 30 March 2018

CARVING THE ROCKS

Nikon D7200, Tokina 12-28mm, f16, 2s, ISO 100

 
It is often a pleasure waiting for sunrise contemplating how the sea water slowly but persistently crumble and shape the form of the rocks along the coast while drawing completely abstract forms.

Sovint és un plaer esperar la sortida del sol contemplant com l’aigua del mar esmicola i modela lenta però persistentment la forma de les roques arran de costa tot dibuixant formes completament abstractes.

Friday, 9 March 2018

A YOUNG WHO GETS OLDER

Nikon D50, Sigma 150-300mm, f 6,3, 1/320s, ISO 200
Although rare, some specimens of black crowned heron (Nycticorax nycticorax) can be seen during the winter in the Catalan coast. A young specimen of the second year is betrayed by the adult plumage with a pale base of the jaw.

Encara que poc freqüents, alguns exemplars de Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) es poden veure durant l’hivern als Aiguamolls del Llobregat. El plomatge d’adult amb la base de la mandíbula pàl·lida el delaten com un jove de segon any.