Friday, 28 October 2016

WAITING FOR LUNCH

Nikon D50, Nikkor 55-200mm,f8, 1/30s, ISO 200


This female of wasp spider remains still in the middle of his big web waiting for some prey falls on it to devour it. The male of this species is more than three times smaller than the female and must be careful not to be eaten after mating.


Aquesta femella d’aranya tigre roman immòbil al mig de la seva gran teranyina tot esperant que alguna presa hi caigui per poder-la devorar. El mascle d’aquesta espècie és més de tres cops més petit que la femella i ha de tenir cura de no ser devorat després de la còpula.

Monday, 17 October 2016

COMMAND MODULES

Nikon D50, Nikkor 105mm macro, f5.6, 1/160s, ISO 200
At the end of summer, the fruits of this bush, that remember me the command modules of the past Apollo missions to the moon, remain in the plant surrounded by the dried sepals, awaiting to be opened by some valves to release their seeds.

A finals d’estiu, els fruits d’aquest arbust, que em recorden les càpsules de les antigues missions Apollo a la lluna, resten a la planta envoltats pels sèpals secs tot esperant obrir-se mitjançant unes valves i alliberar les llavors.

STRINGS

Nikon D50, Nikkor 105mm macro, f8, 1/250s, ISO 200

Some plants modify either stems or leaves to form tendrils, a prehensile organs like a thin strings used to take hold of the objects around in order to hold up or climb out.

Algunes plantes modifiquen les seves tiges o fulles per formar els circells, uns òrgans prènsils en forma de corda que serveixen per agafar-se als cóssos del seu voltant i així sostenir-se o enfilar-se.