Friday, 30 September 2016

MARTIAN LANDSCAPE

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f22, 1/1.6s, ISO 200

A close look at the bark of the plane tree covered with microscopic algae containing orange pigments, shows an aspect that reminds me the arid surface of Mars, the Red Planet.
 
Una mirada molt propera a l’escorça d’aquest plataner entapissat amb algues microscòpiques que contenen pigments ataronjats, mostra un aspecte que em recorda la superfície eixuta de Mart, el planeta roig.

RED-HOT

Nikon D50, Nikkor 70-210mm, f8, 1/100s, ISO 200
The presence of microscopic algae containing orange pigments gives a red-hot look at the bark of the plane tree that it is emphasized when it receives the first rays of the morning sun.
 
La presencia d’algues microscòpiques amb pigments ataronjats dona un aspecte roig viu a l’escorça d’aquest plataner que s’accentua quan rep els primers raigs de sol del matí.

Friday, 16 September 2016

A PLACE TO REST

Nikon D50, Nikkor 60mm micro, f4.5, 1/250s, ISO 200, Flash
At dusk, this butterfly has found a hide to rest during the night between the fruits of this umbelliferae after a hard day's work.

Arribat el capvespre, aquesta papallona ha trobat refugi per passar la nit entremig dels fruits d’aquesta umbel·lífera després d’una dura jornada de feina.
 

GEARING UPNikon D50, Nikkor 60mm micro, f8, 1/30s, ISO 200
Early in the morning, many butterflies need to expose their wings to the sun in order to warm up and reaching the proper temperature to fly away.

De bon matí, moltes papallones necessiten exposar les ales al sol per tal d’escalfar-se i poder arribar a la temperatura necessària per començar a volar.