Friday, 30 September 2016

MARTIAN LANDSCAPE

Nikon D50, Nikkor 60mm macro, f22, 1/1.6s, ISO 200

A close look at the bark of the plane tree covered with microscopic algae containing orange pigments, shows an aspect that reminds me the arid surface of Mars, the Red Planet.
 
Una mirada molt propera a l’escorça d’aquest plataner entapissat amb algues microscòpiques que contenen pigments ataronjats, mostra un aspecte que em recorda la superfície eixuta de Mart, el planeta roig.

No comments:

Post a Comment